Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton, távollevők között, írásban minősülőként kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és a magyar jogszabályoknak megfelelően kell értelmezni. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Bajzek Zsófia Katalin egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Bajzi design) szolgáltatóval történő elektronikus vásárlás esetére kizárólag az alábbi általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: Ászf) a webáruház honlapján közzétett, a vásárlás időpontjában a honlapon található változata érvényes.

1. BAJZI DESIGN ADATAINAK FELSOROLÁSA

A vásárlás során a Vásárló és Bajzi design között jön létre szerződés, melynek

neve: Bajzek Zsófia Katalin ev.

címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 262.

nyilvántartási száma: 53311104

adószáma: 56642182-1-27

statisztikai számjele: 56642182-7410-231-07

számlavezető pénzintézet: OTP Bank

bankszámlaszám: 11773360-08159359-00000000

elektronikus levélcíme: bajzi.design@gmail.com

1.1. A honlapon folytatott tevékenység

Grafikák és egyéb kreatív termékek forgalmazása.

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Alkalmazandó jogszabályok

Az ÁSZF-re és a megkötött szerződésekre a magyar jog az irányadóm és különös tekintettel az alábbi jogszabályok:

  • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
  • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet.

2.2.

Bajzi design fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et a mindenkori jogszabályoknak vagy saját akaratának megfelelően módosíthassa. A korábbi és a mindenkor hatályos ÁSZF a webáruház honlapján megtalálható, letölthető és kinyomtatható. A vásárlás véglegesítése előtt a Vásárló köteles a honlapon közzétett ÁSZF rendelkezéseit elolvasni és azokat magára nézve elfogadni. Jelen ÁSZF a Vásárló és a Bajzi design között kötött szerződés szerves részét képezi.

2.3

Bajzi design fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének (annak jellege miatt különös tekintettel a megjelenő grafikákra, képekre, és bármely szerzői műre) letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, átdolgozása és értékesítése a Bajzi design írásos hozzájárulása nélkül.

3. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

3.1.

A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, azonban amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Bajzi design minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

3.2.

Amennyiben a Vásárló Webáruházon keresztül történő vásárlása során megadott adatok elektronikus rögzítésére hibásan kerül sor, annak kijavítását a Vásárló Bajzi design részére a bajzi.design@gmail.com címre történő email küldésével kérheti.

Amennyiben a megrendelési és kiszállítási folyamat során még lehetséges, Bajzi design megpróbálja minél hamarabb kijavítani a felmerült hibát. A Vásárlót Bajzi design emailben értesíti a hiba kijavításával kapcsolatban. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott hibás, illetve téves adatokból eredő esetleges hibás teljesítésért Bajzi design nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató a Vásárlót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ JOGOKRÓL

Fogyasztónak a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal.

Jelen Ászf szerint tehát Fogyasztónak minősül a természetes személy Vásárló.

FIZETÉSI MÓDOK

A megrendelés beérkezését követően számla alapján átutalással lehet kiegyenlíteni a megvásárolni kívánt termék árát.

1. Számla

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás kiszállításakor Vásárló részére, a kifizetés igazolására elektronikus számlát ad. A vásárlási tranzakció végrehajtásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki részére.

2. Szállítás

A szállításra azt követően kerülhet sor, hogy a Szolgáltató a megrendelés Vásárló általi véglegesítését követően erről megerősítő e-mail-t küld. A szállításra jellemzően a Vásárló által véglegesített megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követő 10 munkanapon belül (hétfőtől péntekig) kerülhet sor.

4. ELÁLLÁS JOGA

4.1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (A továbbiakban: „Korm. rend.”) szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha Bajzi design a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

4.2. Az elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A Fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rend. 20.§-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Bajzi design a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles email útján azonnal visszaigazolni.

4.3. Bajzi design kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Bajzi design visszatérítési kötelezettsége a Korm. rend. 22.§-ának megfelelően eláll a szerződéstől, Bajzi design legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a szállítási díjat is az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó kimondottan más módot kér, és az nem jár aránytalan nehézséggel.

Bajzi design mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta a termék visszaküldését. Utánvéttel feladott küldeményeket e körben nem áll Bajzi design módjában elfogadni.

4.4. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

Ha a Fogyasztó a Korm. rendnek megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Bajzi design által meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt átadva a meghatalmazottnak vagy könyvelt küldeményként a postán feladja. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A termékeket Bajzi design címére kell visszaküldeni.

A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésével időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Az utánvéttel visszaküldött terméket nem áll Bajzi design módjában átvenni. A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.5. Az elállási jog alól kizárt esetek

A Fogyasztó a Korm. rend. 29.§-ának megfelelően nem gyakorolhatja az elállási jogát az ott leírt esetekben.

5. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

5.1. Kellékszavatosság

5.1.1 Milyen esetben élhetsz a kellékszavatossági jogoddal?

Bajzi design hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.1.2. Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

Te - választásod szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

Kérhetsz kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban Te viseled, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

5.1.3. Milyen határidőben érvényesítheted a kellékszavatossági igényed?

Köteles vagy a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Bajzi design-al. Ugyanakkor felhívom a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem érvényesítheted. Használt dolog esetén ez a határidő két hónap.

5.1.4. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

6. VITARENDEZÉS

6.1.

Az itt leírt módok és a mindenkor fennálló bírósági jogérvényesítés mellett Bajzi design elkötelezett a nyílt, kétoldalú kommunikáció mellett, ezért ezúton is bátorítjuk a kedves Fogyasztó, hogy bármilyen felmerülő probléma esetén elsődlegesen a közös megegyezésre és megoldásra törekvés jegyében az alábbi email címre írjon levelet: bajzi.design@gmail.com

7. SZERZŐI JOGOK

7.1. A webshop szerzői jogi védelme

A bajzidesign.hu oldalt a Magyar Hosting Kft. kezeli és üzemelteti. Az oldalon található szellemi alkotásokat Bajzek Zsófia Katalin értesítése és a jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül felhasználni tilos.

7.2. A termékek szerzői jogi védelme

A Webshop felületén található szerzői jogi védelemmel védhető tartalmak mindegyike jogilag védett. A webfejlesztői munkától eltérő, Bajzek Zsófia Katalin által alkotott tartalmak, így különös képpen ábrák, rajzok, montázsok, azok fotója kizárólag a szerzőt illetik, annak minden vagyoni és személyhely fűződő jogosultságával együtt. A szerző kifejezett írásbeli engedélye nélkül tehát tilos az által alkotott művek felhasználása, értékesítése, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz való közvetítése, forgalomba hozása, vagy bármely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó vagyoni és személyhez fűződő jog megsértése. Jelen alpont megsértése jogi lépéseket vonhat maga után.

Kivételt képeznek jelen pont alól a más művésszel együttműködésben elkészített művek, amelyek esetén a több szerző közös művére vonatkozó szabályok az irányadóak és felhasználási engedély esetén az összes szerző kifejezett, írásbeli hozzájárulása szükséges.

8. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Weboldalunk sütiket használ

A bajzidesign.hu weboldal látogatásakor Ön hozzájárul, hogy a számítógépén sütiket helyezzünk el, melyek segítségével biztosítjuk az oldal megfelelő működését.